Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Youngmedia Sp. z o.o.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest:
 1. pod nr telefonu: 502 678 564
 2. mailowy pod adresem: [email protected]
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji wydarzenia relaksacyjno-wypoczynkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 2. w przypadku założenia konta na platformie internetowej należącej do Administratora, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zabaw, konkursów, atrakcji realizowanych za pomocą konta na platformie internetowej.
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia oraz okres obowiązywania, a po jej upływie przez okres niezbędny do
 1. zakończenia procesu rozliczenia zadań i usług z nim zawiązanych,
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących organizatorowi i uczestnikom,dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Youngmedia Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:
 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO.
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. Prawo do usunięcia danych ma również osoba, której dane dotyczą a cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Usunięcie jest również możliwe gdy dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 7. prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 8. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Youngmedia Sp. zo.o. naruszają Przepisy RODO;
 9. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.