Regulamin
REGULAMIN GRY METROGRA

 

I. Informacje podstawowe. 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Konkursowym Metrogra.

 2. Do stosowania niniejszego Regulaminu są zobowiązani wszyscy jego Uczestnicy, Organizator oraz osoby działające na zlecenie Organizatora.

 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie konkursowym uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Przyrzekającym nagrody w Programie jest Urząd Miasta Tychy zlecający prowadzenie konkursu .

 5. Program rozpoczyna się w dniu .01.06.2024 roku oraz trwa do dnia 31.07.2024 roku. 
   

II. Definicje:

 1. Program konkursowy  – akcja promocyjna pod nazwą: "Metrogra” odbywająca się za pośrednictwem Platformy konkursowej, określona niniejszym Regulaminem

 2. Organizator – Youngmedia Sp. z o.o.

 3. Uczestnik – zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Programie Konkursowym na warunkach określonych Regulaminem, jak również uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Programie Konkursowym przez opiekuna prawnego.

 4. Platforma konkursowa lub Platforma – strona www przeznaczona dla Uczestników Programu (adres internetowy:  metrogra.pl )

 5. Konto Uczestnika – dedykowane konto Uczestnika w Platformie konkursowej,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Programu konkursowego.

III. Uczestnicy.

 1. Udział w Programie jest dobrowolny.

 2. W Programie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy (w rozumieniu art. II ust. 3 Regulaminu) posiadający adres e-mail i telefon komórkowy.

 3. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie wysyłając na adres mailowy Organizatora Programu wskazany w art. XI ust. 2 Regulaminu stosowne oświadczenie. Organizator Programu w terminie do 30 dni (od dnia otrzymania stosownego oświadczenia) usunie Konto oraz dane osobowe Uczestnika z Platformy konkursowej. Konto zostanie usunięte a nie wykorzystane Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane. Usunięcie konta można też przeprowadzić w swojej zakładce w platformie EDYTUJ KONTO.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do uaktualniania swoich danych osobowych, w przypadku gdy takie dane ulegną zmianie.

IV. Przystąpienie do Programu konkursowego.

 1. Uczestnik może przystąpić do Programu wyłącznie po rejestracji konta poprzez formularz rejestracyjny.

 2. Rejestracja wymaga odebrania potwierdzenia rejestracji wysłanego na adres e-mail i potwierdzenie jej poprzez kliknięcie w odpowiedni link.

 3. Proces aktywacji Konta Uczestnika wymaga udzielenia przez Uczestnika:

 • Zgody na udział w Programie konkursowym

 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • Akceptacji Regulaminu Programu konkursowego.

 1. W trakcie rejestracji Uczestnik zobowiązany będzie podać lub potwierdzić: imię i nazwisko, oraz numer telefonu. Z chwilą poprawnego zakończenia rejestracji Uczestnik przystępuje do Programu.

 2. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika w trakcie rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Platformie konkursowej.

V. Zasady działania Platformy konkursowej

 1. Platforma konkursowa to serwis www dostępny pod adresem: metrogra.pl

 2. Dostęp do Platformy mają wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Programu 

 3. Każdy z Uczestników posiada dedykowane Konto, dzięki któremu ma dostęp do m.in.: 

 • ilości zdobytych punktów

 • podglądu nagród,

 • Regulaminu Programu konkursowego, 

 • materiałów informacyjnych Organizatora i powiązanych z tym quizów i zadań,

 • edycji swoich danych,

 1. Na swoje Konto w Platformie konkursowej Uczestnik loguje się poprzez podanie loginu oraz hasła. Hasło do Konta Uczestnika jest poufne i jego udostępnianie osobom trzecim jest ściśle zabronione.

VI. Zasady Programu konkursowego.

 1. Zadaniem Uczestników jest zdobywanie punktów poprzez swoje Konto w Platformie konkursowej.

 2. Uczestnikom przyznaje się punkty rozwiązywanie następujących zadań:

 • Wiedza - zadanie podsumowujące wiedzę polega na tym, że Uczestnik czyta artykuł edukacyjny dostępny w Platformie i na podstawie wiedzy zdobytej z artykułu edukacyjnego, udziela odpowiedzi na pytania objęte zadaniem. Każde zadanie podsumowujące wiedzę składa się z 3 pytań. Każde z pytań ma 4 warianty odpowiedzi, gdzie tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Uczestnik otrzymuje wyłącznie za udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

 • Quiz – zadanie, które polega na odpowiedzi na przedstawiony przez Organizatora zestaw pytań. Za poprawne rozwiązanie quizu Uczestnik może otrzymać ustalone punktów.  Natomiast Uczestnik, który udzielił poprawnej odpowiedzi na dane pytanie w ostatniej sekundzie odliczania czasu na udzielenie odpowiedzi otrzyma tylko 1 punkt.

 • Zadania z kodami QR - TRASY - uczestnik odnajduje na trasie rowerowej tabliczki z kodem QR, które skanuje za pomocą czytnika kodów QR ze swojego konta, oraz na zakończenie wysyła screen potwierdzający przejechanie trasy z aplikacji Aktywne Tychy -  dzięki temu dostaje punkty oraz informacje.

 • Zadanie deklaratywne - zadanie polega na zadeklarowaniu wykonania opisanego zadania.

 • Zadanie specjalne - dodatkowe zadania opisane w platformie np. polegające na przesłaniu zdjęć, wykonaniu czynnośći itp.

 1. Punkty zdobyte przez Uczestnika za wykonanie zadań wskazanych powyżej w art. VI ust. 2 Regulaminu podlegają sumowaniu. Informacja o sumie punktów danego Uczestnika umieszczana jest jego koncie w Platformie.


VII. Nagrody.

 1. W Platformie konkursowej przewidziane są następujące Nagrody: 

 • Nagrody za rankingi miesięczne dla 10 najlepszych uczestników w danym okresie - z największą ilością punktów (w razie takich samych wartości decyduje wczesniejsza data zdobycia punktów)

 1. Wszelkie nagrody w Programie zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Rzeczywisty wygląd i parametry nagród mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych w platformie. W przypadku braku możliwości wydania nagrody, Organizator dochowa wszelkiej staranności, aby zapewnić inną nagrodę o zbliżonych właściwościach i parametrach.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących nagrody.

 4. Za wady przedmiotów stanowiących nagrody odpowiedzialność ponosi ich producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi.

 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 6. Fotografie i opisy towarów ujętych w platformie mają charakter informacyjny.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nagrodach w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny

 8. Organizator Programu nie przyjmuje zwrotu Nagród Programu.

VIII.    Zakończenie Programu konkursowego i zasady przyznawania nagród.

 1. Zakończenie Programu konkursowego nastąpi z końcem terminu trwania Programu konkursowego wskazanego w art. I ust. 5 Regulaminu.

 2. Nagrody  będą przyznawane Uczestnikom, wg. następujących zasad:

 • Zwycięzcy rankingów otrzymają nagrody przypisane do tego rankingu dla 10 najlepszych uczestników z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje wczesniejsza data zdobycia tych punktów.

 1. Przekazanie nagród rzeczowych nastąpi poprzez osobisty odbiór nagrody przez UM Tychy. W przypadku zakończenia Programu konkursowego czas na wydanie zamówionych Nagród wynosił będzie 60 dni od dnia zakończenia Programu konkursowego..

 2. Uczestnicy w ramach udziału w Platformie konkursowej powinni działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym przekazywać prawdziwe oraz aktualne dane, a także nie dokonywać bezprawnego i celowego działania polegającego na ingerencji w Platformę konkursową.

 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Programu wykluczyć Uczestnika z udziału w tym Programie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli Uczestnik naruszy postanowienia Regulaminu. 

 
IX. Odpowiedzialność Organizatora.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

X. Reklamacje.

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu konkursowego. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu, najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej w Platformie konkursowej w zakładce Kontakt/Formularz reklamacyjny lub pisemnej wysłanej na adres korespondencyjny Organizatora i powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

 • dokładny opis i powód reklamacji,

 • treść roszczenia.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez specjalnie do tego powołany zespół powołany przez Organizatora w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.

 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Organizatora lub też nadania przez Organizatora przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację.

 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.XI. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Uczestników od chwili jego akceptacji przy okazji rejestracji Uczestnika w Platformie konkursowej.

 2. W razie problemów lub pytań dotyczących Programu konkursowego, w tym funkcjonowania Platformy konkursowej, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem Programu konkursowego:

 • poprzez Platformę konkursową w zakładce Kontakt

 • na adres e-mail: [email protected]

 • pisemnie kierując korespondencję na adres: Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy 

 1. Organizator Programu  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora w celu umożliwienia Uczestnikom Programu pełnego korzystania z oferty Programu, w tym w celach statutowych, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych, podejmowanych przez Organizatora, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów lub usług, przesyłanie informacji o nowych produktach lub usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem Uczestników Programu.

 3. Akceptacja Regulaminu podczas procesu rejestracji oznacza wyrażenie zgody na administrowanie przez Organizatora danymi osobowymi Uczestników.

 4. Gdyby którekolwiek z postanowień zostało uznane za nieważne, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tego postanowienia, postanowieniem zgodnym z prawem i zbliżonym w swej treści do postanowienia uchylonego.

 5. Regulamin zostanie będzie dostępny dla każdego Uczestnika w Platformie konkursowej.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Programu konkursowego określony w art. I ust. 5 Regulaminu.